Säkerhet

Fyra viktiga hållbarhetsområden är av stort intresse: Hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, bidra till utvecklingen i samhället och vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Inom dessa områden sätter vi upp mål som så långt som möjligt är mätbara.

Säkerhet - alltid i fokus

Kompetens
Med rätt kompetens kan incidenter undvikas. En ny medarbetare i produktionen får en gedigen utbildning och kompetensen kontrolleras innan utbildningen avslutas. Inom Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) finns ett stort antal utbildningar, där vissa repeteras med visst intervall.

Vi ställer även höga krav på de entreprenörer som skall utföra arbete i anläggningen. De ska till exempel gå en specialanpassad utbildning (Västkustens säkerhetsutbildning för kemi och raffinaderi ) varje år och två andra anpassade utbildningar. Dessutom krävs särskild utbildning för specifika arbetsuppgifter exempelvis heta arbeten och arbete på höjd.
Om en brand skulle starta eller ett läckage inträffa är vi beredda. Vi övar varje år ett scenario tillsammans med bland annat Räddningstjänsten. Storindustrin i Stenungsund bidrar med deltidsbrandmän som övar 170 timmar per år på industrierna och med deras utrustning. INOVYN i bidrar med sex deltidsbrandmän.

Att lära av det som händer
Om något oönskat inträffat eller kunde inträffa, har alla ansvar för att det rapporteras. Därefter sker en utredning kring orsaker och åtgärder för att det inte ska kunna upprepas. Vissa incidenter väljs ut för att dess lärdomar ska delas i hela koncernen.

Gör vi som vi tänkt?
Regler, riskanalyser och instruktioner är en viktig grund i vårt säkerhetsarbete. För att säkra att vi verkligen följer dem utförs 80 revisioner (operational audits) per år för att se att rutinerna är tydliga och efterföljs. Dessutom utförs drygt 400 observationer per år av driftoperatörer, underhållspersonal och laboranter som är utbildade i att göra observationer. Då fokuserar man på riskfyllda beteenden som kan orsaka skador eller olyckor. Vi har också revisioner från koncernen inom säkerhet och försäkringsbolagen är intresserade av att granska vår standard.

Vi sätter mål
Vi mäter säkerheten på flera sätt. Utfallet på antalet personskador (OSHA) är kanske det som följs med störst intresse av alla på företaget. Vi är glada och stolta över att vår anläggning har flest dagar utan skador inom koncernen. Vid årsskiftet hade vi uppnått 3288 dagar utan personskador utöver första hjälpen.

Ytterligare ett fokusområde är läckage (Loss of Containment) där varje anläggning i koncernen ska rapportera om en kemikalie läckt ur sin behållare. Visionen är noll. Vi ska ha utrustning som inte läcker och medarbetare som får bästa förutsättningar för att undvika felgrepp.

2020 hade vi ändå två läckage. I PVC-produktionen läckte 700 liter salpetersyra (13 %) ut till reningsverket. Där kunde syran neutraliseras och inga negativa effekter som följd. 

Ytterligare en händelse klassas som en LOC. En större mängd saltsyra läckte ut i klorproduktionen. Det var en ventil som inte var korrekt återställd efter underhållsstopp. All syra kunde tas om hand på plats.

 

Förbättringar under 2020

Nytt gemensamt kontrollrum
Under 2020 har byggnaden förr det nya kontrollrummet färdigställts. På grund av pandemin flyttades vissa installationer och inflyttningen fram till 2021. Bakgrunden till det nya kontrollrummet är en säkrare byggnad för personalen som kör processen. Dessutom ska alla medarbetare, som idag har kontor norr om järnvägen, samlas i byggnaderna söder om järnvägen. Vissa avdelningar flyttade under 2020 och resten flyttar under 2021.

Site Manager Geir Tangens framför det nya kontrollrummet.


I samband med nya kontrollrummet ingår även uppgraderingen av processtyrningssystemet för de delar i VCM-produktionen som fortfarande körs från ett äldre system.


Nya autoklaver
Under 2018 byttes nio PVC-reaktorer (autoklaver) ut under hösten. Autoklaverna är tio procent större, men drivkraften var främst byte på grund av ålder och finns med som en åtgärd i listan för riskminskande åtgärder, bilaga 6. I projektet ingick även många säkerhetshöjande åtgärder. Planen var att under 2020 byta ut de resterande fem autoklaverna. På grund av pandemin blev tillverkningen och leveransen försenad. Installationen blev istället under kvartal 1 2021.

Analysator för krackugnen
En HCl-analysator har installerats för rökgaserna från krackugnen. Den ger en tidig varning om det skulle bli ett läckage i tuberna i krackugnen och på så sätt minskar risken för en okontrollerad brand i krackugnen.


Avledning av eventuellt läckage från lagertankar
Under året har en styrande avledning av ett eventuellt läckage från lagertankarna med natronlut förbättrats och försetts med pH-mätare med larm. Avledningen sker till buffertbassängen i reningsverket. Även en mindre tank med saltsyra har fått förbättrad invallning och en avledning till kylvattenkanalen.


Renovering av dagvattenbassäng
Ett omfattande renoveringsarbete har genomförts på dagvattenbassängen även kallad ytvattenbassängen. Den var delvis igenväxt och havsvatten läckte in.

För att kunna schakta i och runt bassängen krävdes förklassificering av schaktmassor. Ett reningsverk med tillhörande geotuber installerades för att ta hand om muddermassor. En omfattande uppföljning av reningseffekt genomfördes med provtagning och analyser.

Kraven på renovering finns i villkor 43 d och omfattar även automatisk stängning av utloppsventil mot havet.