Miljö

Fyra viktiga hållbarhetsområden är av stort intresse: Hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, bidra till utvecklingen i samhället och vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Inom dessa områden sätter vi upp mål som så långt som möjligt är mätbara.

Hållbarhetsmål inom miljö

I många år har vi satt upp utmanande mål för att driva på förbättringsarbetet. Det gäller även utsläpp till luft och vatten. När den första hållbarhetsredovisningen skulle skrivas för 2017 valde vi att sätta mål för:

  • Plast till havet
  • Kolväten till luft
  • Kvicksilver
  • Energi
  • Buller

I hållbarhetsredovisningarna för 2017-2019 redovisade vi utfallet och förklarade vad som gjorts under året eller kommande planer. Nu ger koncernen ut en hållbarhetsredovisning där vi ingår. Nedan sammanfattar vi status till och med 2023.

 

Plast till havet

Avloppsvatten från PVC-produktionen går till ett avskiljningssteg innan det biologiska reningsverket. Där flockas partiklarna och sedimenterar kontinuerligt i en behållare. PVC:n som sedimenterats avvattnas sedan i en filterpress och kan säljas för enklare produkter. Men en viss mängd PVC-partiklar är svåra att avskilja och fortsätter därför in till det biologiska steget i reningsverket. En del avskiljs tillsammans med slammet som genereras i reningsverket, men en del går ut till havet. Varje dygn mäts PVC-mängden som inte har fångats upp av reningsstegen och redovisas månadsvis via intranätet så att alla medarbetare kan följa utfallet.

Utfallet ska ligga i storleksområdet 300-500 kg och har gjort det fram till 2023. Då fick vi problem med PVC-återvinningen som tyvärr blev långvariga. Även flockarna av suspenderade ämnen inklusive PVC förändrades under 2023 och blev svårare att sedimentera. Ett reningsverk är känsligt för störningar eller förändrade förhållanden, vilket vi tyvärr märker nu efter många år av oerhört stabil drift. Orsaken kan vara att produktionen minskades något 2023.

Sedan 2016 är vi med i branschens förbättringsprogram Operation Clean Sweep som går ut på att genomföra förbättringar som leder till minskade PVC-spill. En förbättring kan vara både inom processutrustning men också inom rutiner, utbildning och uppföljning. 2024 pågår certifiering för standarden som har vässats ytterligare genom ingående krav och extern certifiering.

 blobid9.png


Kolväten till luft

Bakgrund. I VCM-anläggningen finns en förbränningsugn som förbränner restgaser både från VCM- och PVC-produktionen samt tanklager. Om den får en driftstörning kommer restgaser tillfälligt att ledas till luft via en skrubber. Vid stopp och start av VCM-anläggningen sker utsläpp främst av eten. Därför är en stabil drift med endast planerade stopp för underhåll viktigt för att minimera utsläpp.

blobid8.png

 I bagrunden en av våra strippingkolonner som utgör ett avdrivningssteg för oreagerad VCM.

I PVC-produktionen finns flera avdrivningsteg som minimerar den mängd vinylklorid (VCM) som finns kvar i PVC-partikelarna innan torksteget. Under torkningen avgår kvarvarande VCM till luft. Mängden är beroende på hur väl avdrivningen fungerar och mängden som produceras. Den största utsläppet av VCM kommer från produktion av E-PVC.

Vi ligger på en stabil nivå av utsläpp och har senaste åren minskat antalet stopp av förbränningsugnen.

  

Kvicksilver

Vi har haft ett högt fokus på kvicksilverutsläpp sedan starten av den gamla produktionsanläggningen för klor och natronlut. När anläggningen var i drift var utsläppet av kvicksilver lägst i Europa i förhållande till producerad mängd. Det har inte gjort sig självt, utan krävt ständigt fokus med bra utrustning och rutiner för att hålla rent. 

Sedan 2019 pågår ett stort arbete för att ta hand om kvicksilver som finns i utrustning och byggnadsmaterial. Vi fortsätter att mäta kvicksilverutsläppen och har fått nya utsläppsvillkor som successivt blir lägre allt eftersom avvecklingen fortskrider.

Via en onlinemätare följs kvicksilverhalten i luften kontinuerligt. Vid förhöjningar analyseras orsaken och åtgärder vidtas om det är möjligt.

 

Energi

Energi är en fråga som engagerar alla på företaget. Många gånger krävs investeringar för att spara energi, men ibland kan till synes små förändringar leda till förvånansvärt stora besparingar. De som arbetar inom produktionen får regelbunden utbildning – en viktig del i vårt certifierade energiledningssystem (ISO 50 001). En energigrupp träffas regelbundet och diskuterar och samordnar olika förbättringsförslag.

Energianvändning skall vara med i alla steg i ett projekt från idéstudie till idrifttagning. Inköpsavdelningen har rutiner som säkerställer att energieffektiviteten beaktas vid inköp av utrustning. Varje år sätts energimål för olika delar av produktionen och ett mål som är övergripande.

Elenergins ursprung var under 2023 51 % kärnkraft, 46 % vattenkraft och 3 % vindkraft. Av det bränsle som används för att producera ånga och torka PVC utgör vår egenproducerade vätgas 22 %.

Konvertering av teknologi för klorproduktionen i slutet av 2018 minskade energiförbrukningen med 20 %. Ett stort steg framåt för att minska vår energiförbrukning.

 

Buller

Numera görs bullermätningar varje år och beräkningsmodellen uppdateras med de nya värdena. Modellen beräknar sedan teoretiskt buller vid närmaste bostadshus. Två mätpunkter (1-2) är på Stenungsön och två längs Strandvägen (3-4).

Vi har systematiskt åtgärdat de bullerkällor som bidrar mest och kunnat minska den beräknade bullernivån.

År

Mätpunkt 1

Mätpunkt 2

Mätpunkt 3

Mätpunkt 4

2019

45/44

43

42

45

2020

45/46

44/43

42/41

44

2021

45

43

41

42

2023 feb

43

41

40

41

2023 nov

43

42

40

41

Efter senaste mätningen har mätpunkt 2 ökat en decibel. Ökningen kom från en bullerkälla som kunde åtgärdas strax efter.