Miljö

Fyra viktiga hållbarhetsområden är av stort intresse: Hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, bidra till utvecklingen i samhället och vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Inom dessa områden sätter vi upp mål som så långt som möjligt är mätbara.

Hållbarhetsmål inom miljö

I många år har vi satt upp utmanande mål för att driva på förbättringsarbetet. Det gäller även utsläpp till luft och vatten. När den första hållbarhetsredovisningen skulle skrivas för 2017 valde vi att sätta mål för:

  • Plast till havet
  • Kolväten till luft
  • Kvicksilver
  • Energi
  • Buller

 

I hållbarhetsredovisningarna för 2017-2019 redovisade vi utfallet och förklarade vad som gjorts under året eller kommande planer. Det kommer vi fortsätta med, men i och med att koncernen ska ge ut en hållbarhetsredovisning för 2020, kommer inte vi att lokalt att göra det. Men via vår miljörapport och den här hemsidan ska vi fortsatt redovisa hur det går. 

 

Plast till havet

Bakgrund

Avloppsvatten från PVC-produktionen går till ett avskiljningssteg innan det biologiska reningsverket. Där flockas partiklarna och sedimenterar kontinuerligt i en behållare. PVC:n som sedimenterats avvattnas sedan i en filterpress och kan säljas för enklare produkter. Men en viss mängd PVC-partiklar är svåra att avskilja och fortsätter därför in till det biologiska steget i reningsverket. En del avskiljs tillsammans med slammet som genereras i reningsverket, men en del går ut till havet. Varje dygn mäts PVC-mängden som inte har fångats upp av reningsstegen och redovisas månadsvis via intranätet så att alla medarbetare kan följa utfallet.

2016 såg trenden för att minska PVC som går ut från vårt reningsverk mycket bra ut. Dessutom pågick arbete med att identifiera ytterligare förbättringar. Genom branschens förbättringsprogram Operation Clean Sweep fick vi ytterligare fokus på att minimera alla utsläpp av PVC. Vi hoppades på en fortsatt trend med allt mindre utsläpp och satte därför målet till 300 kg år 2002. Men den positiva trenden höll sig inte riktigt för 2017-2018 trots förbättringsarbetet på olika fronter.

 

Vad hände 2019?

I slutet av 2018 startade den nya klorproduktionen – en efterlängtad milstolpe. Med ny teknologi sparar vi energi och använder inte längre kvicksilver. Den nya membranteknologin kräver renare saltlösning. Därför renas saltlösningen via ett antracitfilter och jonbytare. Jonbytarna behöver regenereras, vilket betyder att man sköljer ur dem vatten och saltsyra. Det spolvatten som då uppstår måste ledas någonstans. Vi valde att leda det till reningsverket, där det finns möjlighet att pH-justera. Tyvärr innebär det en störning på reningsverket vid de två tillfällen per vecka som regenereringen utförs. Det är den troligaste förklaringen till att utsläppen suspenderade ämnen och PVC ökade markant 2019.

 

Hur gick det 2020?

Utfallet 2020 är vad som kan betraktas som normalt sedan nya klorproduktionen startade. Inte förrän regenereringsflödena slutar att ledas till reningsverket, kan vi förvänta lägre utsläpp. Därför pågår installation av en ny tank som ska ta emot flödena vid regenereringarna. Då kommer reningsverket få en jämnare drift, vilket är viktigt för reningsverkets effektivitet. Förhoppningen är att mängden suspenderade ämnen och PVC kommer att minska till nivån som var innan 2019 och att förbättringsarbetet dessutom fortsätter.

 

Kolväten till luft

Bakgrund

I VCM-anläggningen finns en förbränningsugn som förbränner restgaser både från VCM- och PVC-produktionen samt tanklager. Om den får en driftstörning kommer restgaser tillfälligt att ledas till luft via en skrubber. Vid stopp och start av VCM-anläggningen sker utsläpp främst av eten. Därför är en stabil drift med endast planerade stopp för underhåll viktigt för att minimera utsläpp.

 

 I bagrunden en av våra strippingkolonner som utgör ett avdrivningssteg för oreagerad VCM.

 

I PVC-produktionen finns flera avdrivningsteg som minimerar den mängd vinylklorid (VCM) som finns kvar i PVC-partikelarna innan torksteget. Under torkningen avgår kvarvarande VCM till luft. Mängden är beroende på hur väl avdrivningen fungerar och mängden som produceras. Den största utsläppet av VCM kommer från produktion av E-PVC.

  

Hur gick det 2020?

Mängden 2020 är på samma nivå som 2019. En minskning av utsläpp från produktionen av E-PVC syns inte i totalmängden, då andra utsläpp har ökat. Det är främst eten från PVC-produktionen som ökat. Efter Borealis brand i maj har de levererat en annan gassammansättning för att värma PVC-torkarna. Ökningen motsvarar 4 ton, vilket är samma storlek som förbättringen av E-PVC.

Målet på 30 ton för 2020 är som mål ska vara – ett utmanande mål. För att nå målet måste större investeringar genomföras.

 

Kvicksilver

Vi har haft ett högt fokus på kvicksilverutsläpp sedan starten av den gamla produktionsanläggningen för klor och natronlut. När anläggningen var i drift var utsläppet av kvicksilver lägst i Europa i förhållande till producerad mängd. Det har inte gjort sig självt, utan krävt ständigt fokus med bra utrustning och rutiner för att hålla rent. 

Sedan 2019 pågår ett stort arbete för att ta hand om kvicksilver som finns i utrustning och byggnadsmaterial. Vi fortsätter att mäta kvicksilverutsläppen och har fått nya utsläppsvillkor som successivt blir lägre allt eftersom avvecklingen fortskrider.

 

Hur gick det 2020?

Under 2020 har det varit en stor utmaning att få kvicksilverreningen stabil och därför har utsläppet till havet ökat jämfört med 2019. Reningen består av ett sandfilter och ett kolfilter som efter reduktion av kvicksilverjoner ska fånga upp kvicksilvret.

Under 2021 går reningen bättre och årsutsläppet kommer nog att motsvara 2019 års nivå eller bättre. Det motsvarar en normal nivå så länge som nedmonteringen av kvicksilverkontaminerad utrustning pågår. Målet 2025 är bestämt utifrån att avvecklingsprojektet planeras att vara avslutat och inget kvicksilver kan komma från utrustning eller byggnad. Då kommer grundvattnet under byggnaden ha minimerats för att inte kunna transportera kvicksilver som inte går att ta om hand och som finns under byggnaden.

Kvicksilver till luft påverkas av nedmontering av kvicksilverkontaminerad utrustning och temperaturen i byggnaden. Nivån 2020 får anses vara normal så länge som nedmonteringen pågår. Vissa moment sker i ett tält med avsug. Rengöring av ytor med spolning är viktig för att minimera emissioner till luft. Via en onlinemätare följs kvicksilverhalten i luften kontinuerligt. Vid förhöjningar analyseras orsaken och åtgärder vidtas om det är möjligt.

 

Energi

Energi är en fråga som engagerar alla på företaget. Många gånger krävs investeringar för att spara energi, men ibland kan till synes små förändringar leda till förvånansvärt stora besparingar. De som arbetar inom produktionen får regelbunden utbildning – en viktig del i vårt certifierade energiledningssystem (ISO 50 001). En energigrupp träffas regelbundet och diskuterar och samordnar olika förbättringsförslag.

Energianvändning skall vara med i alla steg i ett projekt från idéstudie till idrifttagning. Inköpsavdelningen har rutiner som säkerställer att energieffektiviteten beaktas vid inköp av utrustning. Varje år sätts energimål för olika delar av produktionen och ett mål som är övergripande.

 

Elenergins ursprung var under 2020 42,8 % kärnkraft, 54,5 % vattenkraft och 2,7 % vindkraft. Av det bränsle som används för att producera ånga och torka PVC utgör vår egenproducerade vätgas 22 %.

Konvertering av teknologi för klorproduktionen i slutet av 2018 minskade energiförbrukningen med 20%. Ett stort steg framåt för att minska vår energiförbrukning.

Hur gick det 2020?

Under 2020 uppdaterades energikartläggningen för att underlätta identifieringen av nya möjligheter att spara energi. Det man mäter brukar man bli bra på. Därför infördes ännu fler mätetal med mål (KPI:er)för att  få en bättre uppföljning av variationer i energiförbrukningar i olika delar av processen. Företagets KPI:er går att följa via vårt ledningssystem och nu blir det en hel ”panel” för energi där färgen rött eller grönt indikerar hur vi ligger till för varje mätetal.

Det vi gjorde förra året var att vi förbättrade rutinerna vid spolning av den värmeväxlare som tar tillvara värmen i dekantervattnet och därmed minska ångförbrukningen för att förvärma processvatten till autoklaverna.

 

Buller

Numera görs bullermätningar varje år och beräkningsmodellen uppdateras med de nya värdena. Modellen beräknar sedan teoretiskt buller vid närmaste bostadshus. Två mätpunkter (1-2) är på Stenungsön och två längs Strandvägen (3-4).

Under 2020 installerades en ljuddämpare på en fläkt som identifieras vid bullermätningarna. Effekten syns framför allt i mätpunkt 4. Flera åtgärder planeras under 2021.

I augusti fick vi ett klagomål på en EDC-båt som lastar under drygt ett dygn. Slutsatsen från bullerexperterna är att en EDC-båt inte ska bullra mer än en VCM-båt. Buller från VCM-båtar har tidigare kartlagts. Det är främst fartygens hjälpmotorer som bullar. Dessa måste tyvärr vara igång av säkerhetsskäl. I vissa fall kan bullret minska när fartygen lägger till med aktern in mot land. Frågan har diskuterats bland annat på ett möte mellan industrihamnarna och lotsar från Sjöfartsverket. Alla var överens om att det är lotsarna som ansvarar för säkerheten under gång och vid förtöjning och måste göra en bedömning av vad som är möjligt utifrån vindhastighet, vindriktning, strömmar, båtens storlek och typ av propellrar. Vid vår kaj bedömer lotsarna att man kommer vilja gå in med fören först för gasbåtar och kembåtar större än 120 meter.

 

År

Mätpunkt 1

Mätpunkt 2

Mätpunkt 3

Mätpunkt 4

2006

42

44

42

38

2013

46

46

45

40

2015

44

45

45

39

2019

45/44

43

42

45

2020

45/44

44/43

42/41

44