HMS-föreskrifter

INOVYN Sverige AB har samordningsansvaret för skyddsfrågorna vid arbete på företagets område och utformar sina säkerhetsföreskrifter utifrån Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I vissa fall har vi funnit det nödvändigt att förtydliga vissa föreskrifter och att skärpa våra regler inom en del områden. Därför måste alla företag som utför entreprenadarbeten hos oss följa gällande lagar och föreskrifter och dessutom noggrant sätta sig in i vissa av våra egna regler publicerade nedan samt anvisningar enligt Bilagan till Inovyns Allmänna Villkor.

Entreprenören skall säkerställa att underentreprenörer delges och följer de av oss uppställda kraven.

För de kemiska ämnen som entreprenörer avser att använda ska säkerhetsdatablad skickas till SDB.ste@inovyn.com.

Entreprenörens personal ska:

  • genomföra SSG:s interaktiva säkerhetsutbildningar på Internet: Entré Grund och Entré Kemi
  • genomgå vår egen interaktiva utbildning med skydds- och miljöinformation för att få tillstånd att komma in på anläggningen
  • inneha giltiga certifikat om hetarbeten ska utföras utfärdade av Svenska Brandskyddsföreningen
  • ha erforderliga skyddskläder, hjälmar, skyddsglasögon och skyddsskor som entreprenören utrustat dem med. INOVYN Sverige AB kan tillhandahålla gasmask och ögonspolflaskor som lån.

 

INOVYN har rätt att avvisa personal från fabriksområdet som underlåter att följa dessa föreskrifter.


Ovannämnda krav måste vara uppfyllda för att man skall kunna få ett passerkort till vår anläggning.


Ladda ner våra regler: (PDF-Filer)

 

GAA-001-001 Vision, värderingar, HMSK-policy, Life Saving Rules, HMS-principer, TPU (2020-09)

HMSS-301 Allmänna skydds- och säkerhetsregler fabriksområde (2020-03-21)

HMSS-308 Arbetstillstånd (2020-07-13)

HMSS-320 Ställningsbygge (2017-07-19)

HMS-322 Lyftanordningar och lyftredskap (2020-02)

HMS-324 Truckkörning (2020-05-20)

HMSS-325 Stegar och arbetsbockar (2017-07-19)

HMSS-326 Verktyg (2016-01-22)

HMSS-329 Arbete på hög höjd (2018-08-05)

HMSS-331 Säker jobb analys (SJA) och "MinTake 2" (2019-05-10)

HMSS-341 Avspärrningar (2018-06-12)

HMSS-342 Inträde i slutna utrymmen (2020-06-25)

HMSS-348 Arbete med högtrycksstråle (2020-07-13)

HMSS-348 CHECKLISTA högtrycksspolning över 200 bar (2020-07-13)

HMSH-4.01-052 Alkohol och andra droger (2018-01-22)

HMSH-4.09-05 Asbest (2014-11-26)

HMSH-4.09-064 Risker med kväve (2015-07-01)

HMSH-4.09-065 Arbete med syntetiska oorganiska fibrer (2020-02-24)

Bilaga: Exempel på fibrer och deras användningsområden

HMSM-4.04.06-01 Hantering av kemiska ämnen (2015-07-03) OBS punkt 4.09

HMSM-231 Avfallshantering (Nytt ID 2021-06-21)

Handbok för källsortering (ver 7-2018)

HMSM-4.04-06-14 Arbete med härdplaster (2017-02-07)