Förebyggande säkerhetsarbete

Företaget bedriver ett omfattande arbete med för att förebygga risker för anställda och boende. Ledorden i allt arbete är:

Säkerhet har högsta prioriet

 

INOVYN tillsammans med övriga kemiföretag och Stenungsunds kommun skickar regelbundet ut en bilaga med samhällsinformation kring säkerheten. Den senaste versionen av denna bilaga hittar du här: 2015_Sevesobilaga.pdf

Kompetenta medarbetare

Det är mycket viktigt med hög kompetens hos varje medarbetare. Speciellt viktigt är det för dem som direkt påverkar driften genom arbetsledning, styrning, övervakning och underhåll. Dessa medarbetare har kompetensprofiler med tydliga kompetenskrav för sin befattning. Regelbunden uppföljning görs.

Utbildning i Hälsa, Miljö och Säkerhet ingår i alla medarbetares introduktionsprogram. Beroende på befattning genomgår medarbetarna olika HMS-utbildningar med olika intervall.

 

Säker teknik och skyddsbarriärer

Verksamheten omfattas av Sevesodirektivet som är en lagstiftning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. För att minimera risken för en oönskad händelse tillämpas principen med skadeförebyggande och skadebegränsande barriärer. Det förstnämnda omfattar ”teknisk sund teknik”, styrsystem, gasdetektorer, avstängningsventiler och övervakning. Exempel på skadebegränsande barriärer är invallningar samt interna och externa nödlägesinsatser.

 

Övning av nödläge

Företaget har en nödlägesplan som övas varje år. I planen finns många olika specialfunktioner.

Exempel:

  • Tekniska gruppen – specialutbildade processoperatörer som kan göra en första insats vid till exempel en gasläcka eller brand
  • Räddningsgrupp sjukvårdare – kan göra en första insats för att ta hand om eventuellt skadade
  • Gasindikerare – kan vid behov mäta om det finns spår av gas i luften
  • Chaufförer, vägvisare – vägvisare åt räddningstjänsten och kan köra skyddstationens fordon
  • Sambandsmän - befinner sig i företagets ledningscentral där de leder och har kontakt med insatsgrupperna
  • Information – svarar i telefon och informerar allmänhet och media

Målet är att med hjälp av egen personal kunna göra en första betydande insats vid ett nödläge för att rädda liv, bringa nödläget under kontroll samt reducera skadeverkningarna.

Övning och utbildning i att kunna hantera oönskade händelser sker regelbundet

Sevesoinspektion

En gång om året utför Länsstyrelsen ett tillsynsbesök enligt Seveso-direktivet. Enligt det nya Sevesodirektivet ska alla kunna få tillgång till information om senaste tillsynen.

Senaste tillsynsbesöket enligt Seveso genomfördes 2023-12-20.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår HMS-avdelning, telefon 0303-87 500. Tillsynsprotokollet finns att tillgå via Länstyrelsens diarium.

Mer information om Seveso-direktivet hittar du på Stenungsunds kommun och www.seveso.se.