Medarbetare - vår drivkraft

Fyra viktiga hållbarhetsområden är av stort intresse: Hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, bidra till utvecklingen i samhället och vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Inom dessa områden sätter vi upp mål som så långt som möjligt är mätbara.

Omfattande insatser för en hållbar och säker arbetsplats 2020

Att skapa en säker och trygg arbetsmiljö under 2020 har varit en utmaning med anledning av pandemin. Eftersom verksamheten klassas som samhällskritisk har det varit av extra vikt att framförallt säkra arbetsmiljön i produktionen då medarbetare här varit fysiskt närvarande hela tiden. Åtskilliga timmar av planering och införande av nya åtgärder och rutiner har gett resultat med endast enstaka fall av smitta i företaget och ingen spridning i arbetsgrupperna.


Erfarenhet och samverkan från den globala organisationen vars länder låg före i smittspridning i samhället har varit till god hjälp för att i tidigt skede kunna sätta in preventiva åtgärder och hindra smittspridning lokalt. Koncernen har under året också initierat nya krav och riktlinjer som ibland var strängare än dem i Sverige som t.ex. krav på munskydd när tillräcklig distans inte varit möjligt.


Planering och riskbedömningar – viktiga verktyg för att skapa säkra arbetsförhållanden

Att erbjuda en säker och trygg arbetsplats är centralt i vårt hållbarhetsarbetet och detta är något som vi arbetat framgångsrikt med under året. De flesta medarbetare kan endast utföra sitt arbete på plats, men de som kan har arbetat hemifrån helt eller delvis.

INEOS-koncernen som vi tillhör var snabba på att införa regler som i många fall var skarpare än i samhället i övrigt för att på så sätt skapa en säker arbetsplats. Till exempel infördes en lokal med temperaturmätare som alla måste passera innan de går in på anläggning, obligatoriskt bärande av munskydd när inte distans kan hållas, digitala möten och undvika besökare som inte är absolut nödvändiga. Daglig rapportering av sjuka eller medarbetare i karantän infördes och möjligheten att testa arbetsgrupper via ett antigentest när någon blivit sjuk. Sammanfattningsvis så har endast enstaka fall rapporterats och ingen spridning inom arbetsgrupperna har förekommit.

Flera projekt har påverkats av pandemin fick flyttas fram till 2021. Ett av dem är installation av de sista fem PVC-reaktorerna. Även inflyttning i det nya kontrollrummet har flyttats fram till hösten 2021. För att kunna genomföra det omfattande underhållsstoppet TAR2020 med flera hundra externa entreprenörer, flyttades det från våren till hösten och planerades noga utifrån smittorisken. Det kunde genomföras utan smittspridning.

 

Utveckling mot en mer jämn demografisk fördelning

Hos oss arbetar 20 % kvinnor och 80 % män. Vi strävar efter en stegvis mer hållbar fördelning av ålder, kön, erfarenhet, branscherfarenhet och ökad mångfald. På produktionssidan har andelen kvinnor ökat gradvis i takt med att fler kvinnor går de anpassade utbildningarna som finns inom företaget. Inom laboratoriet har fler män anställts, vilket bidragit till en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på denna avdelning.

Tidigare var 50 % av medarbetarna över 50 år, men efter ett aktivt arbete med att rekrytera yngre medarbetare parallellt med en naturlig pensionsavgång har man nått en mer jämn åldersfördelning. Företaget har också infört en successionsplanering för att få bättre kontroll över åldersutvecklingen inom företaget.

 

Positiv utveckling av jämställdhetsarbetet

Året 2018 introducerades den så kallade jämställdhetsenkäten i syfte att få ett bättre verktyg för att utveckla jämställdheten inom bolaget. De initiativ som introducerades under 2019 fortsätter att bära frukt. Enkäten visar att dialogen har hållit igång och bidragit till att utveckla en högre medvetenhet på området och i snitt en positiv utveckling.

 

Utmaningar framåt

Den psykosociala utvecklingen följer i stort sett samma kurva som i samhället med en gradvis ökning av psykisk ohälsa. Under året har sjukfrånvaron varit högre än förväntat, vilket delvis har att göra med pandemin. Inom HR har man sedan två år infört hälsosamtal som verktyg för att ge en bättre individuell stöttning för medarbetare. Hälsosamtalet aktiveras när en anställd har varit sjuk vid fyra tillfällen under en ettårsperiod. Företaget har de senaste åren avsatt mer pengar och resurser för preventiva åtgärder och Företagshälsovården har en viktig roll i detta arbete.

 

Långsiktigt hållbart förändringsarbete

Att fortsätta driva förändring och utveckling av verksamheten är alltid i fokus. Varje medarbetare är med i en förbättringsgrupp där man diskuterar innovativa idéer och förbättringsförslag.  Det är inte bara de stora banbrytande idéerna som är viktiga, utan här blandas stort och smått som skapar förbättringar och gör skillnad. Det kan handla om att köpa in återvinningskärl eller en ny kaffemaskin men också om stora investeringar i produktionen.

 

Unikt medarbetaravtal

Inovyn har ett unikt medarbetaravtal som ersätter de allmänna villkoren i de olika kollektivavtalen. kollektivavtalen. Det är ett kvitto på att vi inte gör skillnad på våra medarbetare – alla har samma villkor för till exempel ersättning vid övertid, semesterrätt och flextid.

 

Samarbeten med skolor och näringsliv för långsiktigt hållbar rekrytering

Att samarbeta med skola och näringsliv i syfte att skapa intresse för kemiindustrin och att attrahera den yngre generationen att söka arbete på Inovyn efter avslutad utbildning har länge varit viktigt för företaget. Framförallt lägger man vikt vid att nå ut till olika grupper i samhället och skapa mångfald i rekryteringen.

Sedan många år driver kemiföretagen i Stenungsund Science Centret Molekylverkstan tillsammans med Stenungsunds kommun för att:

  • öka barns och ungdomars kunskap, intresse och nyfikenhet för matematik och naturvetenskap med fokus på kemi
  • öka allmänhetens kunskap om kemiföretagen och deras produkters betydelse
  • mötesplats för hållbar utveckling