Responsible Care

INOVYN Sverige AB är ansluten till Responsible Care som är kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö. Det innebär också att företagen öppet skall informera om sin verksamhet och de resultat som uppnås.Åtagandet kan variera mellan olika länder, men innehållet är likartat. i Sverige innehåller åtagandet tio punkter:

 • På ledningsnivå fastställs bindande regler för hur det hälso-, miljö- och säkerhetsinriktade arbetet i vid bemärkelse skall organiseras och bedrivas.
 • Med stöd av information och utbildning skall företaget sträva efter att hos de anställda på alla nivåer utveckla ett individuellt ansvar för hälsa, miljö och säkerhet samt att se till att detta får komma till uttryck i deras dagliga arbete.
 • Att minimera risken för störningar från verksamheten samt maximera nyttiggörandet av råvaror och energi skall vara viktiga delmål i produktionen.
 • Den befintliga verksamheten skall granskas regelbundet och systematiskt i avsikt att dels spåra och eliminera sådana inslag och företeelser som kan innebära risk för att människa, miljö och egendom drabbas av olägenhet eller skada, dels skapa underlag för att förbättra processer och produkter i säkerhetshöjande syfte.
 • Nya processer och produkter liksom ny information om befintliga processer och produkter skall analyseras ingående i hälso-, miljö- och säkerhetsavseenden.
 • De ansvariga myndigheterna skall vara välunderrättade om verksamheten och dess miljöaspekter. Inträffar något som innebär risk för människors hälsa, för omgivningsstörningar eller för konflikt med gällande bestämmelser skall vederbörande myndigheter informeras med största möjliga skyndsamhet.
 • Genom öppen, personligt utformad information skall allmänheten göras införstådd med verksamheten som sådan, med dess nytta, med de risker som den kan vara förknippad med samt med de åtgärder som vidtagits för att minimera dessa risker. Osäkerhet och oro skall bemötas lyhört.
 • Omsorgen om de anställdas och allmänhetens säkerhet och hälsa skall sättas i första rummet.
 • Kunderna skall tillhandahållas råd och anvisningar om säker transport, lagring och användning av produkterna samt - när så är tillämpligt - om omhändertagandet av dem och deras förpackningar i förbrukat skick.
 • Anlitade leverantörer och entreprenörer skall kunna visa att de tillämpar regler och rutiner som i säkerhetsavseende är likvärdiga med företagets egna.
 • Vid teknikförsäljning skall kunden informeras aktivt om vad som fordras för att tillgodose skyddet av berörda människor och berörd miljö.

 

Läs mer om Responsible Care: http://www.cefic.org/Responsible-Care/