VCM-produktion

I VCM-produktionen tillverkas vinylkloridmonomer (VCM) som senare kopplas ihop till PVC. VCM tillverkas av klorgas och eten. Eten framställs ur naturgas eller olja och köps in. Eten och klor reagerar i en sk. direktkloreringsprocess och bildar dikloretan (EDC).

När EDC värms upp i en krackerugn till ca 500 °C slås dikloretan sönder till vinylklorid och väteklorid (HCl). Vätekloriden tas till vara och får reagera med eten i en s.k. oxikloreringsprocess, som ger ytterligare EDC.

VCM är en gas med kokpunkten -14 °C. Den kondenseras under tryck till en vätska och går vidare till PVC-produktionen.

Saltsyra kommer som en biprodukt som renas och uppkoncentreras och säljs via distributörer. Användningsområden är bland annat metallbearbetning, vattenrening och pH-justering.