Skriftligt samråd om ökad PVC-produktion

INOVYN Sverige AB avser att hos mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för att öka produktionen av PVC. Ändringen kommer huvudsakligen innebära installation och drift av en ny produktionslinje, driftoptimeringar samt ökad hantering av vinylkloridmonomer (VCM) och andra kemikalier. Ansökan avser ett så kallat ändringstillstånd till verksamhetens redan existerande miljötillstånd.

Preliminärt bedöms ändringen ge upphov till begränsad ökad miljöpåverkan i form av ökade transporter med lastbil samt fartyg och ökade luftutsläpp. Därutöver kommer bullerkällor att tillkomma och mängden vatten och belastningen till bolagets reningsverk att öka något, men detta bedöms preliminärt inte medföra ökade bullernivåer eller utsläpp till vatten.

Bolaget inbjuder dig som är intresserad av att veta mera om de planerade åtgärderna och verksamheten till ett skriftligt samråd. Du får också möjlighet att lämna synpunkter på de planerade åtgärderna och verksamheten för att påverka arbetet med miljökonsekvens-beskrivningen och ansökan.

Bolaget har upprättat ett samrådsunderlag, där åtgärdernas omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning beskrivs.

Önskar du ta del av samrådsunderlaget? Då kan du ladda ner och läsa eller beställa via Ingela Eliasson, se kontaktuppgifter och länk till höger >>>

Synpunkter lämnas skriftligen eller via e-post senast den 15 juni 2023.
Information om hur bolaget hanterar dina personuppgifter finns i samrådsunderlaget.
Kontakt och adress finner du till höger >>>


For editors:

INOVYN Sverige AB är ett företag i INEOS-koncernen. Vi består av 34 företag med ett produktionsnätverk på över 183 platser i 26 länder över hela världen. INOVYN Sverige AB har sin verksamhet i Stenungsund med cirka 330 medarbetare. Här produceras främst natronlut, PVC och saltsyra.


We are INEOS | INEOS Group
INEOS is one of the world’s largest chemical producers and a significant player in the oil and gas market. Learn more about who we are, today.

See www.inovyn.com and www.ineos.com for more details.